Świetlica

Dziennik elektroniczny

Librus 

Nasza szkoła na Facebook

Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 
Otwórz Panel
ŚWIETLICA SZKOLNA W NOWEJ ODSŁONIE

 

Świetlica

 

Czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 6.30 - 16.30 

 

 

 

Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, którzy przychodzą wcześniej do szkoły i dłużej w niej przebywają - ze względu na czas pracy rodziców oraz organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Świetlica posiada bardzo dobre warunki lokalowe - dwie przestronne i dobrze wyposażone sale oraz odrębne toalety. Pomieszczenia urządzone są funkcjonalnie, bezpiecznie i estetycznie. Opiekę nad uczniami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dzięki której w świetlicy panuje przyjazna dziecku, wręcz "domowa" atmosfera.

Nauczyciele - wychowawcy dokładają wszelkich starań, aby niejednokrotnie długie przebywanie dzieci na terenie szkoły, nie było dla nich uciążliwe.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość miłego spędzania wolnego czasu, zabawy w gronie rówieśników, odrobienia zadań domowych z pomocą nauczyciela, rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestniczenie w różnego typu zajęciach, konkursach, imprezach oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Jedną z podstawowych form działalności świetlicy są zajęcia programowe, wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej, opracowanego na podst. Planu Rozwoju Szkoły oraz programów obowiązujących w szkole. Są to zajęcia czytelnicze, artystyczno-techniczne, umuzykalniające, rekreacyjno-ruchowe, komputerowe, z zakresu edukacji środowiskowej.

 

Do priorytetowych zadań realizowanych w ramach działalności opiekuńczo - wychowawczej świetlicy, wynikających z rocznego planu pracy na bieżący rok szkolny należy:

 

 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
 • zapewnienie bezpiecznych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów oraz ukazywanie potrzeby dbania o własne zdrowie
 • zapewnienie uczniom pomocy w nauce i stworzenie warunków do nauki własnej
 • współdziałanie z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym w celu rozwijania wrażliwości i aktywności twórczej oraz wspomaganiu rozwoju osobowości ucznia w zakresie aktywności społecznej
 • ustawiczne doposażenie bazy materialnej świetlicy.

 

W/w zadania realizowane są zgodnie z miesięcznymi rozkładami zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz kalendarzem imprez i uroczystości świetlicowych.

 

Galeria:

Świetlica Szkolna (zdjęcie 360°)

 

Do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Pobierz

File name: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

22

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH KARTĘ W trybie art.13 ust.1 i 2 RODO, informujemy:

 

 

 1. Administratorem danych Pani/a i Pani/a dziecka jest Świetlica Szkolna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w  Elblągu, ul. Korczaka 34, która przetwarza Pani/a dane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a oraz lit. c,  lit e RODO.
 2. Inspektorem danych jest Anita Sienicka, Elbląskie Centrum Usług Wspólnych, ul. Saperów 14 C, 82 – 300 Elbląg, 55 625 68 08, e-mail: 
 3. Przysługuje Pan/u prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby przez co cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości świadczenia pełnych usług przez świetlicę szkolną.
 5. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez świetlicę Szkolną przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu, ul. Korczaka 34, udzieloną w dniu ……….. w celu weryfikacji tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze świetlicy.
 6. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
 7. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 8. Cel przetwarzania i podstawy prawne przetwarzania:

 

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

w celu związanym z procesem opiekuńczo – wychowawczym, w tym celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki i bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej

na podstawie  art. 6 ust.1 lit. c lub lit. e RODO, gdyż jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, 

w związku z wyrażoną zgoda na przetwarzanie          danych osobowych dziecka (starszego rodzeństwa), któremu miałoby być wydane dziecko ze świetlicy

wyłącznie na podstawie zgody

w celu związanym z funkcjonowaniem świetlicy, tj.  w celu umieszczenia na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz w systemie teleinformatycznym LIBRUS, szkolnej stronie internetowej, a także za pośrednictwem Social Mediów: wizerunki dziecka utrwalonego na zdjęciach ze świetlicowych uroczystości, imprez, konkursów, a także danych dziecka w postaci imienia, nazwiska, klasy umieszczanych w związku z jego ewentualnymi osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach organizowanych przez świetlicę

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażona zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka – wyłącznie na podstawie odrębnej zgody na publikowanie wizerunku dziecka lub jego danych osobowych

jeżeli będzie togo wymagało ustalenie lub dochodzenie przez  Administratora roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, polegającego na przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki finansowej środkami publicznymi

dane dziecka dotyczące zdrowia oraz dotyczące cech fizycznych, które mogą być uznane za dane biometryczne

podane dobrowolnie, wyłącznie na podstawie odrębnej zgody

dane osobowe osoby upoważnionej przez rodziców/ prawnych opiekunów dziecka do odbierania dziecka ze świetlicy będą przetwarzane przez Administratora, w celu związanym z procesem opiekuńczo – wychowawczym oraz zapewnienia dziecku prawidłowej opieki i bezpieczeństwa, w tym do ustalenia tożsamości osoby, której wydajemy dziecko ze świetlicy

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO wyłącznie na podstawie odrębnej zgody

   

  

 1. Dane udostępnione przez Panią/a dotyczące osoby upoważnionej do odbierania dziecka ze świetlicy oraz dane osobowe dziecka, któremu miałoby być dziecka z tej wietlicy wydane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

Wyjątek stanowią:

 

Zakres danych

Podmiot

Dane osobowe Pani/a dziecka oraz Pani/a, w tym dane dziecka dotyczące zdrowia oraz dotyczące cech fizycznych lub fizjologicznych, które mogą być uznane za dane biometryczne

mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa w związku z zapewnieniem mu prawidłowej opieki, w tym opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa

mogą być przekazywane podmiotom wspomagającym Administratora w prowadzeniu systemu teleinformatycznego LIBRUS oraz strony internetowej, w tym realizujących usługi hostingowe dla Administratora

 1. Dane osobowe Pani/a dziecka, Pani/a dane osobowe oraz dane osoby upoważnionej do odbierania dziecka ze świetlicy będą przetwarzane na potrzeby związane z prowadzeniem świetlicy odpowiednio:
 • przez okres korzystania przez dziecko ze świetlicy – przez okres niezbędny związany z realizacją usługi w tym zakresie
 • do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim została wydana

a ponadto przechowywane wyłącznie w formie papierowej na czas zgody z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy świetlicy szkolnej, a następnie niszczone. 

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, a także o okres wymagany przepisami prawa.

 1. W każdym czasie przysługuje Pani/u prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych swojego dziecka oraz własnych przetwarzanych przez Administratora,
 • żądania wydania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • żądania ich usunięcia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora,

Osoba upoważniona do odbierania dziecka ze świetlicy ma takie same prawa.

W każdym czasie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych ma osoba upoważniona do odbierania dziecka ze świetlicy. Podania danych i wyrażenia zgody jest jednak niezbędne do weryfikowania tożsamości osób, którym możemy wydać dziecko ze świetlicy, zatem jej wycofanie uniemożliwi wydanie dziecka takiej osobie.

 

Regulamin Świetlicy Szkolnej

Pobierz

File name: Regulamin Świetlicy Szkolnej

98

 

Nasza szkoła 360°

360 0421 Stitch XHC 1600x800 800x400
 

Nasza szkoła 360O

Zdjęcia 360o.

Prace naszych uczniów

prace uczniw
 

Prace naszych uczniów

Zobacz galerię prac naszych uczniów na Facebooku.